Kreu » Pasuri Dhe Garanci » Sigurimet e Garancive

Sigurimet e Garancive

SIGAL UNIQA lëshon garanci siguruese të cilat janë alternativa më e mirë krahasuar me ngurtësimin e mjeteve financiare për zhvillimin e biznesit. Përmes këtij produkti, për të gjitha kontratat dhe garancitë e siguruara SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA mbulon vlerën financiare të siguruar, në rast se ka shkelje ose mospërfundim të kontratës midis dy bizneseve.

Garanci Oferte

Garantimi i palës ofertuese për paraqitjen e ofertes se te Siguruari pranë Autoritetit kontraktor; Garanton per integritetin e kompanise qe nese ajo rezulton fituese ne tender atehere do te lidhe kontraten.

Na Kontakto

Garanci Kontrate

produkt i nevojshëm për palët pjesëmarrëse në një kontratë të caktuar, shkelja e së cilës çon në lindjen e detyrimeve të ndryshme

Na Kontakto

Garanci Paradhënie

Çdo firmë mund të marrë paradhënie nga Autoriteti Kontraktor për zbatimin e kontratës dhe për çdo shumë që i paguan kontraktuesit, ky autoritet i kërkon një garanci.

Na Kontakto

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

+355 4 22 33 308
E hënë – E diel 24h
> info@uniqa.al

Kërkesë për ofertë

Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme:

Garanci Doganore

SIGAL UNIQA garanton per integritetin e personit fizik/juridik karshi Drejtorise se Pergjithshme te Doganave ne perputhje me ligjet dhe rregullat qe I kerkohen nga DPD per dhenie licence/leje ushtrimi veprimtarie per: Magazine Doganore dhe Agjensi Doganore.

Na Kontakto

Garanci Cilësie

Sigal e ofron keto sherbim per te garantuar se nje firme ndertimi, sherbimi etj do te kryeje punimet materiale sipas cilese se kontraktuar, sipas konstruksionit, funksioneve etj te kontraktuara deri ne perfundimin e objektit apo projektit. Ne cdo rast difekti, SIGAL garanton zevendesimin e material apo te punimeve te rezultuara si jashte standartit te kontrates deri ne limitet/shumen e percaktuara ne garanci.

Na Kontakto

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

+355 4 22 33 308
E hënë – E diel 24h
> info@sigal.com.al

Kërkesë për ofertë

Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme:

Sa kushton?

Primet vjetore për Sigurimet e  Garancive variojne nga 0.5% deri në 6 % e shumës së siguruar ne varesi te riskut qe ka klienti.

Cfare dokumentacioni paraqet klienti per aplikim:

  • QKR te kompanise
  • CV te kompanise dhe stafit drejtues
  • Bilanci i dy viteve te fundit
  • Plotesimi i pyetesorit te aplikimit

A ka kompani qe nuk mund ta marrin kete sigurim?

  • Te gjitha kompanite qe kane bilanc negativ (me humbje) nuk mund te sigurohen nga SIGAL.
  • Cdo kompani qe ka deme ne periudha te meparshme ose nuk ka treguar integritet ne zbatimet e kontratave nuk mund te sigurohet.